Aktualny statut fundacji

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1

Fundacja pod nazwą  Fundacja  Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych  HUSSAR w Szczecinie Którą Ustanowił Pan

Yevgen Kulikovskyy,

zwanym dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Andrzejem Milczanowskim

w kancelarii notarialnej w Szczecinie przy alei Bohaterów warszawy nr 34/35 70-340 Szczecin

Repertorium 5167/2008/ 27.08.2008 działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203)  z późn zm oraz niniejszego statutu a także:

 

 1. Ustawy prawo o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003r z późń zm.
 2. .(skreślono)

 

Art. 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Art. 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

Art. 4

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej

Art. 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. – zarówno  na obszarze Unii Europejskiej  jak i w Państwach lub organizacjach znajdujących  się po za tym obszarem

Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

Art. 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

Art. 7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem „Fundacja  Niezależnego Życia  Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie”

Art. 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 9

Celem działalności  Fundacji jest  inicjowanie i popieranie wszelkich form niezależnego życia osób niepełnosprawnych, a w szczególności:

 1. udostępnianie specjalistycznego transportu Osobom Niepełnosprawnym
 2. przydzielanie osobistego Asystenta Osobom Niepełnosprawnym
 3. powołanie ośrodka ( centrum) koordynacji działań wspierających realizacje idei niezależnego życia osób Niepełnosprawnych
 4. inicjowanie zmian legislacyjnych z ułatwieniem niezależnego życia Osobom Niepełnosprawnym
 5. Wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej
 6. Prowadzenie opieki domowej
 7. Tworzenie i prowadzenie form opieki stacjonarnej
 8. Udzielanie  wsparcia w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów
 9. Tworzenie i prowadzenie form mieszkalnictwa chronionego
 10. Tworzenie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej
 11. Poradnictwo zawodowe, społeczne i rodzinne
 12. Organizowanie ośrodków ,warsztatów i obozów szkoleniowych mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych i ich rodzin lub opiekunów
 13. Wsparcie finansowe, materialne i inne świadczenia nieodpłatne dla osób objętych pomocą fundacji
 14. Turystyka i wypoczynek
 15. Działalność Charytatywna

Cele określone w art. 9 Fundacja realizuje poprzez :

 1. budowę systemu transportu umożliwiającego udostępnianie Osobom Niepełnosprawnym swobodne przemieszczanie się
 2. udostępnianie usług Osobistego Asystenta i promocji w tym zakresie
 3. organizowanie szkoleń: zawodowych i rozwojowych Osób Niepełnosprawnych oraz asystentów i opiekunów
 4. organizowanie szkoleń pracodawców związanych z zatrudnianiem Osób Niepełnosprawnych
 5. organizowanie sympozjów dotyczących pomocy dla Osób Niepełnosprawnych
 6. zapobieganie wykluczeniu społecznemu Osób Niepełnosprawnych w oparciu o programy Unii Europejskiej
 7. prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie sytuacji Osób Niepełnosprawnych oraz spraw związanych z ułatwianiem im życia codziennego, w tym zawodowego – w oparciu o programy Unii Europejskiej
 8. pozyskiwanie środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób Niepełnosprawnych objętych opieka Fundacji
 9. nieodpłatne użyczanie Osobom Niepełnosprawnym objętych opieka Fundacji sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych środków terapeutycznych i rehabilitacyjnych
 10. dla realizacji swych celów Fundacja współpracuje z urzędami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi, a także środkami masowego przekazu

Art. 10(1)

Wykonywanie zadań z zakresu opieki społecznej w  tym pomoc  społeczna jest  udzielana  na  podstawie Ustawy  o  pomocy  społecznej z  dnia  12  marca 2004 r/Dz.U z  2009 r Nr: 175  poz. 1362  z  późn.zm/ i  regulaminu  udzielania  pomocy  społecznej  przez Fundację Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych  HUSSAR w Szczecinie .

Art. 11

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Art. 12

Dla osiągnięcia  zakładanych celów Fundacja może zatrudniać pracowników bądź korzystać z innych form współpracy opartych na zasadach prawa cywilnego oraz korzystać z pracy   wolontariuszy. Korzystać z  umów najmu, dzierżawy bądź użyczenia, a także w szczególnych wypadkach leasingu.

 Art. 121

 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 2. Ustanowiony pełnomocnik może zostać odwołany przez Zarząd w każdym czasie
 3. Rada Fundacji może odwołać pełnomocnika na podstawie Art. 242 z przyczyn  określonych w art. 28 1

Art. 13

Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nieodpłatną i odpłatną  działalność pożytku publicznego:

a) Działalność odpłatna:

 1. Transport dla osób niepełnosprawnych
 2. Pomoc Asystenta Osobistego
 3. Kursy i szkolenia
 4. Pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu spraw codziennych
 5. Organizacja wyjazdów i wycieczek turystycznych
 6. Udostępnianie specjalistów Fundacji
 7. Działalność Wydawnicza
 8. Działalność usługowa w zakresie informacji
 9. Działalność  Informatyczna
 10. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

b)Działalność nieodpłatna:

 1. Transport dla osób niepełnosprawnych
 2. Pomoc Asystenta Osobistego
 3. Kursy i szkolenia
 4. Pomoc w robieniu zakupów i załatwianiu spraw codziennych
 5. Organizacja wyjazdów i wycieczek turystycznych
 6. Udostępnianie specjalistów Fundacji
 7. Działalność Wydawnicza
 8. Działalność usługowa w zakresie informacji
 9. Działalność informatyczna
 10. Pozostała działalność zakresie informacji
 11. Pomoc rzeczowa i materialna dla Beneficjentów Fundacji

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), która będzie Stanowic fundusz założycielski. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1000 zl ( słownie: jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

Art. 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Art. 16

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów
 2. dotacji, subwencji oraz grantów krajowych i zagranicznych osób prawnych i fizycznych
 3. dochodów ze zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundacje lub na jej rzecz
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego
 5. środków unijnych pozyskanych w trakcie realizacji programów
 6. dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej Fundacji
 7. Inne środki finansowe które mogą wesprzeć Fundację

Art. 17

 1. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Postanowienia  ofiarodawców  nie mogą być sprzeczne ze statutem organizacji i zasadami współżycia społecznego.

Art. 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Art. 19

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.
 5. Statut zabrania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 6. Członkowie organu kontroli lub nadzoru: nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Zwrot kosztów lub wynagrodzenie dla członków organów organizacji następuje na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

Art. 20

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji.
 3. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością lub określenia diety.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie o ile Rada Fundacji podejmie stosowna uchwałę o przyznawaniu i wysokości wynagrodzenia
 5. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji
 6. Osoby zasiadające w Organach Fundacji nie mogą być karane.
 7. Funkcję członka Zarządu lub Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję
 8. Pierwszy Zarząd Fundacji i Radę Fundacji Powołuje Fundator kolejne są powoływane według dalszych postanowień statutu

 

RADA FUNDACJI

Art. 21 (skreślono)

Art.211

 1. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków, powołanych na 4 letnią kadencję
 2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzania składu Rady, powołuje swą Uchwałą Rada
 3. Rada Fundacji może podjąć jednogłośnie uchwałę o pozostawieniu składu organu na kolejną kadencję
 4. Ustępującą Rada Fundacji wybiera członków nowej Rady Fundacji w glosowaniu jawnym większością 2/3 głosów spośród zgłoszonych kandydatur.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w Art. 281

Art. 22

Do Rady Fundacji należy:

 1. Nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 3. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 4. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 5. Uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
 6. Ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
 7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 8. Zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji
 9. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 10. Wybór, Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu
 11. Wybór Prezesa odbywa się wg zasad określonych w art.211 pkt.4
 12. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu.
 13. Określenie rodzaju zawieranych umów z członkami zarządu
 14. Zawieranie nieodpłatnych i odpłatnych umów z członkami Zarządu

Art. 23

 1. Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej większością głosów przez pozostałych członków Rady Fundacji

Art. 24

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

Art. 241

1 W sprawach zastrzeżonych dla kompetencji Rady Fundacji Rada może obradować samodzielnie.

 1. W szczególnych przypadkach Radę Fundacji zwołuje się na wniosek:
 • 1. Prezesa Zarządu
 • 2. 2/3 Składu Zarządu
 • 3 .1/3 Składu Rady Fundacji

Art. 242

 1. Rada Fundacji może samodzielnie odwołać członka Zarządu przypadkach określonych w art. 281 w przypadku braku działań Zarządu

Art. 25

 1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

Art. 26

Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

Art. 27

Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Udział osób wymienionych w pkt 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

ZARZĄD FUNDACJI

Art. 28 (skreślono)

Art. 281

 • 1 Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję
 • 2 Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 • 3 Odwołanie członka Zarządu przez Rade następuje w przypadku:
 1. Złożenia rezygnacji,
 2. Podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 3. Choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 4. Nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż 3 miesiące
 5. Trzykrotnej nieobecności na zebraniach
 6. Przekroczenia 75 roku życia,
 7. Nienależytego wypełniania funkcji członka,
 8. Istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 29( skreślono)

Art. 291

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes wybrany przez Radę Fundacji
 2. Na wniosek Prezesa Rada Fundacji może podjąć uchwałę o pozostawieniu Zarządu w niezmienionym składzie na kolejną kadencję

Art. 30 (skreślono)

Art. 31

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.

Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

Art. 32

Zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. Sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy i inne środki finansowe, które mogą stanowić majątek Fundacji
 6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji.
 9. Występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji
 10. Powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

Art. 33

 1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwóch członków Zarządu łącznie.
 2. W umowach między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji do dokonania oznaczonej czynności prawnej.

Art. 34

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa Zarządu.

Art. 35

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

Art. 36

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

Art. 37

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.

Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

 

ROZDIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

Art. 38

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej a uzyskane środki z tytułu działalności nieodpłatnej i odpłatnej przeznaczane są w całości na realizacje zadań statutowych Fundacji.
 2. Zasady odpłatności za działalność odpłatna i nieodpłatną określa uchwała Zarządu oparta o przepisy obowiązujące Organizacje Pożytku Publicznego
 3. Ewentualne podjęcie działalności gospodarczej przez Fundację przeznaczone jest na pokrycie działalności statutowej organizacji a przede wszystkim popularyzacji i promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 4. Decyzja o prowadzeniu działalności gospodarczej wymaga odrębnej Uchwały Rady Fundacji i potwierdzonym stosownym wpisem do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarcza wymaganym dla fundacji.

 

WYJATKOWE UPRAWNIENIA RADY FUNDACJI I ZMIANA STATUTU

Art. 39 (skreślono)

Art. 391

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 2. Zmiany statutu mogą dotyczyć w szczególności organizacji fundacji a także celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona, określonych w akcie założycielskim
 3. Wybory do organów Fundacji Zarządza Przewodniczący Rady Fundacji w miarę zachodzących potrzeb

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 40

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

Art. 41

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Art. 42 (skreślono)

Art. 421

 • Decyzję o likwidacji fundacji podejmuje Rada Fundacji większością 2/3glosów na wniosek Zarządu
 • Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 • Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Uchwała wymaga większości 2/3 głosów.
 • W przypadku braku likwidatorów mają zastosowanie ogólne przepisy likwidacji Fundacji.
 • W sprawach nieuregulowanych mniejszym statutem stosuje się wprost prawo o fundacjach oraz ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie

Art. 43

Do 31 marca każdego roku Fundacja składa właściwemu Ministrowi sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Art.44

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Czytaj powyższy tekst

Flaga Polski oraz godło Polski.
Szybki kontakt

e-mail: fundacja.hussar@gmail.com
tel. +48 517 392 265

Dane fundacji

Fundacja Niezależnego Życia Osób Niepełnosprawnych Hussar w Szczecinie
ul. Lucjana Rydla 49, 70-783 Szczecin

KRS: 0000314744
NIP: 955-22-44-383
REGON: 320578263

Wesprzyj nas

Bank BGŻ BNP Paribas:
78 2030 0045 1110 0000 0158 3390

Wpłaty Dewizowe można kierować na konto:
Bank BGŻ BNP Paribas:
PPABPLPK 78 2030 0045 1110 0000 0158 3390